Dynamický buffer management – kľúčový nástroj ako dostať zásoby navždy pod kontrolu

V predchádzajúcom článku sme písali o tom, že ak ERP systémy majú nejakú slabinu, je to rozhodne modul na riadenie zásob, sortimentu a vo všeobecnosti modul skladového hospodárstva.

Dôvod, prečo je to tak, je, že tento modul vyžaduje nie len technické znalosti, ale vyžaduje aj teoretické vedomosti. A bohužiaľ, faktom je, že ERP firmy nevedia, čo spôsobuje problémy v riadení zásob, prečo čelíte problémom, ktorým čelíte a v zásade ani nevedia ako ich vyriešiť.

ERP systémy sú si tohto nedostatku vedomé a snažia sa tento problém aspoň čiastočne eliminovať alebo to (ne)taktne zamlčia. Avšak nástroje a algoritmy na nákup tovaru a riadenie zásob, ktoré majú ERP v sebe integrované, sú často veľmi jednoduché, často zastaralé, dávno prekonané, ďalej nevyvíjané a firmám mnoho krát spôsobujú viac problémov ako úžitku.

Aké nástroje sa na nákup tovaru a riadenie zásob využívajú a prečo sú nedostatočné?

Vo väčšine prípadov, firmy na nákup tovaru a riadenie zásob, využívajú niektorý z nasledujúcich nástrojov.

 • Intuitívne objednávanie alebo jednoduché priemery
 • MIN-MAX prípadne prepracovanejší, ale menej využívaný nástroj EOQ (Economic Order Quantity)
 • Štatistický forecast – odhad predaja na základe minulých období využitím sofistikovaných štatistických funkcii (napr. Holt-Winters Triple exponential smoothing)

V tomto článku sme sa na jednotlivé nástroje detailnejšie pozreli. Podrobne sme sa zmapovali ako fungujú, čo sú ich nedostatky a na čo si treba pri ich používaní dávať veľký pozor.

Pozrime sa detailnejšie na jednotlivé nástroje ako fungujú, čo sú ich nedostatky a na čo si treba pri ich používaní dávať veľký pozor.

A ČO JE ICH HLAVNÝ PROBLÉM?

Všetky nástroje na riadenie zásob integrované v ERP systémoch majú jedno spoločné. Snažia sa na základe historických predajov (alebo spotreby) predvídať, čo sa stane v budúcnosti.

A tu je v zásade celý problém.

Viac ako na to, čo sa deje teraz, sa pozerajú na to, čo sa dialo v minulosti. A práve kvôli tomu, nedokážu okamžite a adekvátne reagovať na aktuálne zmeny. A práve táto neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje, že odhady predaja a následné nákupy tovaru a riadenie zásob sú nepresné.

Následne táto nepresnosť a neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a generovanie nadzásob pomaly točiacich sa produktov.

Presný opak toho, čo chcete dosiahnuť.

PREČO SÚ ODHADY PREDAJA NEPRESNÉ?

Historické predaje

Historické predaje, na základe ktorých predikujeme budúci predaj, mohli byť ovplyvnené faktormi, ktoré v budúcnosti nastať nemusia. Trendy, životný cyklus produktov, cenová politika firmy, cenové akcie, dodávateľská (ne)spoľahlivosť, sezóny či externé faktory ako počasie, vojna, ceny energii či vstupov, pandémia – to všetko výrazne ovplyvňuje správanie sa a predaje jednotlivých produktov. A to môže byť úplne iné ako vlani.

Manuálne korekcie

Následne, ak štatistické forecasty považujeme za nereálne, dochádza k manuálnym korekciám. V konečnom dôsledku zo štatistiky už neostáva nič a defacto sa vytvára len kvalifikovaný odhad, čo nemá ďaleko od intuitívneho objednávania.

Miera akceptácie nepresnosti forecastu

Presnosť forecastu závisí od miery akceptácie nepresnosti forecastu. Ak tvrdíte, že vaše forecasty sú na 80% presné (čo už je skutočne vysoká presnosť forecastu), musíte držať vysoké bezpečnostné zásoby na to, aby ste pokryli potenciálnu nepresnosť vašich forecastov. To sú ďalšie peniaze uložené do zásob, ktoré nemôžete okamžite využiť. Navyše s rizikom, že časť z nich sa bez zliav nepredá, prípadne vôbec.

Ľudia zdatní v štatistike

Aby bol forecast ako tak presný, je nutné mať vysokokvalifikovaných, štatisticky zdatných ľudí, ktorí vedia s forecastami pracovať a prípadne ich manuálne korigovať.

Dôvera vo forecast

Ďalší problém je, že nákupcovia až slepo veria, že to, čo sa naforecastuje, sa aj skutočne stane.

Iba jedna štatistická metóda

A taktiež neberú do úvahy fakt, že jedna štatistická metóda nemusí byť vhodná pre každý produkt.

A preto dopady nepresnosti forecastu môžu mať veľmi negatívny efekt na fungovanie celej firmy.

SUMA SUMARUM

Forecast je nepresný a nedokáže okamžite reagovať na zmeny. A táto nepresnosť a neschopnosť forecastov spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a nadzásoby pomaly točiacich sa produktov na miestach predaja.

ČO ODPORÚČAME?

Kontrolný mechanizmus na riadenie zásob – Dynamický Buffer Management (DBM)

Dynamický Buffer Management bol vytvorený práve na to, aby eliminoval nedostatky, ktoré intuitívne objednávanie, MIN-MAX či štatistické forecasty spôsobujú.

Vzhľadom na dynamicky meniaci sa trh v posledných rokoch, je rýchla reakcia na zmeny na trhu kľúčom k úspechu. A to nie len v riadení zásob a sortimentu, ale výkonnosti celej firmy.

Preto, ak chcete dostať riadenie zásob pod kontrolu, je nutné zabezpečiť 2 dôležité veci:

 • Mať nástroj, vďaka ktorému budete schopný rýchlo reagovať na zmeny
 • Mať k dispozícii nástroj, ktorý zabezpečí kontrolu nad tým, čo sa deje vo vašom sklade, s vašimi zásobami, sleduje výkonnosť vašich produktov, spoľahlivosť vašich dodávateľov či rýchlu reakciu na správanie sa vašich odberateľov

Všetky tieto aspekty spĺňa kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer Management.

DBM A RÝCHLA REAKCIA NA ZMENY

 • DYNAMICKÝ BUFFER MANAGEMENT (DBM) sa na rozdiel od iných nástrojov, ako je štatistický forecast alebo MIN-MAX, nepozerá na to, čo sa dialo v ďalekej minulosti (napr. minulý rok v tomto istom období), ale reaguje na to, čo sa deje teraz. Reaguje na aktuálne zmeny v predaji, či správaní sa vašich dodávateľov. Neustále monitoruje a kontroluje, či vaša aktuálna zásoba je adekvátna k aktuálnym predajom, reflektujú aktuálnu spoľahlivosť vašich dodávateľov a aktuálne podmienky na trhu.
 • Následne na základe aktuálnych dát, dennodenne, automaticky prepočítava a prispôsobuje úrovne zásob, ktoré je potrebné držať pri každom jednom produkte, obchode či sklade a automaticky generuje objednávky na jednotlivých dodávateľov či prevádzky.
 • DBM využíva pri pravidelnom doplňovaní zásob iné princípy ako forecast. Reaguje rýchlejšie, objednáva tak rýchlo ako je to možné a nesnaží sa ako forecast, na základe minulosti „trafiť“, koľko predáme v budúcnosti. Naproti tomu neustále sleduje, aká je aktuálna spotreba, za dĺžku dodávkového cyklu, berúc do úvahy frekvenciu objednávania, dodávateľskú nespoľahlivosť, aktuálnu skladovú zásobu, tovar na ceste, rezervácie a to všetko reflektujúc minimálne objednávkové množstvá (MOQ). Všetky tieto aspekty neustále vyhodnocuje a rozhoduje, či je aktuálna úroveň zásob (Buffer) adekvátna, alebo či nie je potrebné držať vyššie, prípadne nižšie úrovne zásob.
 • DBM neustále sleduje, či máte vybalansované zásoby s vašim aktuálnym dopytom, a to pri každom jednom produkte a na každom jednom sklade či obchode. Následne automaticky zvyšuje alebo znižuje úroveň zásob (Buffer), pri produktoch, kde zásoby vybalansované nie sú.
 • Vďaka rýchlej reakcii na zmeny, DBM jasne definuje, čo máte objednávať, kedy máte objednávať a v akom množstve, aby ste predišli výpadkom tovaru. A na druhej strane DBM jasne definuje, čo netreba objednávať, aby ste negenerovali zbytočné, nepredajné zásoby.
 • Dynamický Buffer Management funguje plne automaticky, využívajúc unikátny algoritmus ako aj všetky metódy riadenia zásob, ktoré TOC ponúka. Nie je teda potrebné robiť žiadne offline kalkulácie, čo výrazne odbremeňuje ľudí od rutinného, zdĺhavého, nepresného a často intuitívneho objednávania.
 • DBM jasne ukazuje a vizualizuje užívateľovi, kde nastala zmena, aby vedel čo najrýchlejšie zareagovať a prispôsobiť sa novým podmienkam na trhu. Je to extrémne dôležité najmä z toho dôvodu, že jednotliví nákupcovia majú v rukách úspech aj neúspech celej firmy, kedy riadia stovky až tisíce produktov, desiatky dodávateľov, krajín, skladov, či prevádzok. Tieto zmeny môžu nastať napr. v zmene spotreby produktu, spoľahlivosti dodávateľov, v zmenách výkonnosti produktov, kedy sa z TOP produktov môžu postupne stávať menej výkonné produkty a opačne.

SUMA SUMARUM

Vďaka svojej rýchlej reakcii na zmeny, je DBM kľúčový nástroj k zabezpečeniu vysokej vizibility, kontroly, dostupnosti tovaru a na druhej strane k eliminácii tvorby nepredajných alebo pomaly točiacich sa zásob a zlepšeniu Cash-Flow.

DYNAMICKÝ BUFFER MANAGEMENT

Kľúčový nástroj profesionálneho softvéru na riadenie zásob Stock-M

 • Stock-M je profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu, ktorý pomáha firmám efektívnejšie riadiť celý tok zásob v systéme.
 • Táto optimalizácia zahŕňa celý dodávateľsko-odberateľský reťazec, od nákup tovaru alebo surového materiálu od externých dodávateľov, cez distribúciu, doplňovanie a optimálnu alokáciu tovaru z centrálneho skladu na jednotlivé prevádzky či regionálne sklady, až po optimalizáciu riadenia zásob, sortimentu, surového materiálu, individuálne na každom jednom produkte, prevádzke či sklade.
 • Stock-M však nie je iba softvér. Je to automatizovaný koncept na riadenie zásob a sortimentu. Stock-M je navrhnutý a vytvorený na základe manažérskej metodológie Teórie obmedzení (Theory of Constraints – TOC). Stock-M využíva jednotlivé procesy pravidlá, nástroje, metódy a teoretické základy konceptu TOC a následne ich automatizuje a pretavuje do praxe.
 • Vďaka jasným pravidlám, konceptu, procesom a nástrojom StockM výrazne zjednodušuje celý manažment zásob, automatizuje jednotlivé činnosti – od objednávania tovaru, riadenia zásob, prepočet jednotlivých úrovni zásob – automatizuje jednotlivé procesy, či prácu so sortimentom.
 • A práve kontrolný mechanizmus na riadenie zásob DYNAMICKÝ BUFFER MANAGEMENT je kľúčovým nástrojom a kostrou celého systému Stock-M.

Cieľom Stock-M je:

 • Zabezpečiť rýchlu reakciu na zmeny – či už v predaji, v spoľahlivosti dodávateľa, zmeny na strane odberateľov, či na trhu
 • Odbremeniť ľudí od prácneho, často manuálneho objednávania
 • Zvýšiť kontrolu nad celým tokom zásob a zvýšiť vizibilitu nad vašimi skladovými zásobami
 • Vybalansovať zásoby, aby sa negenerovali nevýkonné ležiaky a v maximálnej možnej miere eliminovali výpadky tovaru => znižovať náklady, zvyšovať predaje a zlepšovať Cash-Flow
 • Pracovať neustále s tým najvýkonnejším sortimentom => procesy a konceptuálna práca so sortimentom

V ďalšom článku sa na Stock-M detailne pozrieme. Pozrieme sa na to, na akých princípoch funguje a tiež si postupne rozoberieme jednotlivé funkcionality. Pozrieme sa tiež na to ako eliminuje nedostatky nástrojov implementovaných v ERP systémoch, a aké skvelé výsledky vďaka Stock-M, procesnej a systematickej práci so zásobami a sortimentom viete dosiahnuť.

Ak sa vám, ale nechce čakať, kliknite na tlačítko nižšie, dohodnime si spolu online prezentáciu a radi vám Dynamický Buffer Management a samotný Stock-M predstavíme.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.