Problémy s Cash-Flow

Problémy s Cash-Flow

Jeden z hlavných dôvodov, prečo podniky zanikajú, je nedostatok finančných zdrojov na chod podniku a pokrývanie svojich záväzkov!

V prípade nedostatku finančných prostriedkov, už podnik nedokáže ďalej spoľahlivo plniť záväzky voči svojim dodávateľom, bankám, vlastným zamestnancom. V dôsledku toho, dodávatelia prestanú zásobovať podnik produktami alebo žiadajú zaplatenie vopred. Z toho pramení neschopnosť pokrývať potreby trhu, výpadky tovarov, nedostatočné zásobovanie, nepokrývanie objednávok. Keďže podnik nevie zabezpečiť, aby sa ich produkty nachádzali v správnom množstve, v správnom čase, na správnom miesto, koncový zákazník si vyberie konkurenčný produkt.

Opäť sa potvrdzuje, že kým koncový zákazník nenakúpi, nikto v dodávateľskom reťazci nepredal. Bez predaja a finančných prostriedkov sa podnik nedokáže znovu postaviť na nohy a plniť svoje záväzky. Podnik sa ocitne v začarovanom kruhu. Ak sa tento problém nepodchytí v úplnom začiatku a bude sa odsúvať na vedľajšiu koľaj, podnik stratí svoju integritu. Kruh sa uzatvára. Podnik končí.

Dá sa z tohto kruhu dostať skôr než je neskoro?

Áno dá. Teória obmedzení poskytuje návod, ktorý umožňuje zvrátiť túto nepriaznivú situáciu, prostredníctvom identifikovania bezprostredných príčin negatívneho Cash-Flow. Tie následne povedú k odstráneniu hroziacej platobnej neschopnosti voči dodávateľom a veriteľom a k celkovému finančnému ozdraveniu podniku. Ako?

Zníženie zásob

• Agregácia zásob
• Zvýšenie frekvencie objednávania a dopĺňania zásob
• Objednávať produkty od dodávateľov v menších dávkach, aj na úkor zvýšenia nákupnej ceny
• Radšej drahší spoľahlivý dodávateľ ako lacnejší nespoľahlivý
• Nastaviť správne metriky na riadenie zásob

Riadenie sortimentu

• Identifikácia rýchlo obratových produktov – Fast Movers
• Neustála obnova sortimentu – zavádzanie noviniek a odstránenie nevýkonných produktov

Zníženie doby splatnosti pohľadávok

• v kritických prípadoch aj za cenu ponúknutia extra zľavy pri predaji produktov, ak sa odberateľ zaviaže k skoršiemu splateniu pohľadávky

Zníženie zásob

Vplyv nesprávneho riadenia zásob ani zďaleka nie je problém len oddelení, ktoré ich manažovanie majú priamo na starosti (Supply Chain, Výroba). Nežiadúce efekty spojené s nesprávnym riadením zásob majú dopad na fungovanie celej organizácie.

Veľa podnikov stále predpokladá, že držaním vysokých zásob eliminuje riziko spojené s ich nedostatkom (nepresné odhady predaja, nespoľahlivosť dodávateľov, vysoké dodacie lehoty). Avšak držanie vysokých zásob naopak spôsobuje, že obrovské množstvo peňazí, ktoré by mohli byť efektívnejšie využité (či už na nakúp nových produktov na rozhýbanie predaja, doplnenia zásob o produkty po ktorých je skutočne dopyt, ale je ich paradoxne nedostatok, či splácanie záväzkov voči dodávateľom a veriteľom), sú doslova utopené v zásobách.

Navyše podniky držiace vysoké zásob, neustále bojujú s hrozbou vysokej zastaranosti produktov a opäť musia byť peniaze vynaložené iným spôsobom ako je potrebné, a to na ich výpredaj. Správne riadenie zásob dokáže podniku neuveriteľne pomôcť, zlepšiť ich Cash-Flow situáciu a relatívne rýchlo uvoľniť peniaze na činnosti, ktoré ich bytostne ohrozujú. Napriek tomu množstvo podnikov stále podceňuje rolu zásob v efektívnom fungovaní organizácie.

Ako znížiť zásoby?

• Držať, čo najväčšie množstvo zásob na centrálnom sklade – agregáciou zásob sa eliminujú negatívne dopady vyplývajúce zo zlej alokácie zásob, ktoré sú väčšinou spôsobené práve nepresnými forecastami
• Upraviť frekvenciu objednávania a dopĺňania zásob – zvýšenie frekvencie objednávania umožňuje rýchlejšiu reakciu na zmenu dopytu, Čím rýchlejšie dokážeme doplniť tovar, tým nižšie zásoby je potrebné držať. Môže sa stať, že zvýšením frekvencie objednávania a doplňovania zásob sa na jednej strane zvýšia náklady na jednotku tovaru (napr. náklady na prepravu), ale na druhej strane sa znížia zásoby, uvoľnia sa financie, zlepší sa Cash-Flow, zrýchli sa obrátka tovaru, zvýši sa celková dostupnosť produktov a teda aj výnosy a zisk spoločnosti. Navyše uvoľnený cash umožňuje rýchlejšie splácať svoje záväzky. TOC vyvinula 2 nástroje – PULL systém doplňovania zásob a Buffer Management na riadenie zásob – prostredníctvom ktorých dokáže vyššie uvedené ciele dosiahnuť.
• Objednávať produkty od dodávateľov v menších dávkach, aj na úkor zvýšenia nákupnej ceny – Samozrejme spolupráca s dodávateľmi nie je vždy jednoduchá, často riešia rovnaké existenčné problémy. Preto presvedčiť ich, že potrebujeme, aby pre nás vyrábali menšie šarže a častejšie, nie je vždy jednoduché. Ak ich ponuka nákupu za vyššiu cenu presvedči, že nás budú zásobovať v takej frekvencii a dávkach, aké požadujeme, je to pre nás výhodné (aj za cenu vyšších variabilných nákladov). Samozrejme efekt z cenového navýšenia musí byť výhodný aj pre nás (či je pre nás navýšená nákupná cena výhodná nám pomáhajú určovať metriky TOC).
• Radšej drahší spoľahlivý dodávateľ ako lacnejší nespoľahlivý – dodávateľská nespoľahlivosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo podniky držia vyššie zásoby. V prípade, že existuje alternatíva a potenciálny dodávateľ je schopný a ochotný doručiť tovar v požadovanom množstve a načas (v menších dávkach a častejšie), hoci požaduje vyššiu cenu za nákup, platí to isté čo v predchádzajúcom bode. Benefity v podobe nižších zásob, vyššej dostupnosti tovaru, vyšších predajov a obrátky tovaru, následne rezultujú v lepší Cash-Flow a uvoľneniu finančných prostriedkov. Ďaleko tak prevyšujú nevýhody spojené s vyššími variabilnými nákladmi.
• Nastaviť správne metriky na riadenie zásob – aby bolo možno docieliť týchto zmien, čo najmenej bezbolestne, je nutné sa pozerať na organizáciu ako celok a nerozhodovať sa len podľa toho, aký vplyv má dané rozhodnutie na jeden ukazovateľ či oddelenie. Tomu je však potrebné prispôsobiť aj metriky na riadenie zásob, ako aj, aby ciele jednotlivých oddelení neboli protichodné s celkovými cieľmi organizácie.

Riadenie sortimentu

Správnym nastavením riadenia zásob, sa cesta zlepšovania procesov a eliminácie problémov s Cash-Flow nekončí. Ďalším krokom k dosahovaniu lepších výsledkov a finančného ozdravenia podniku, je zameranie sa na riadenie sortimentu.
Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu SKU, po ktorých je vysoký dopyt, oproti SKU s nízkym dopytom a taktiež zavádzanie noviniek. Je dôležité, aby nedochádzalo k výpadkom rýchlo obratových produktov (Fast Movers), ktoré majú hlavný podiel na raste tržieb podniku. Rastom tržieb taktiež podporujeme zlepšovanie Cash-Flow. Následne vďaka tomu dokážeme do obehu uvoľniť viac finančných prostriedkov a zavádzať do portfólia nové produkty. Popri pridávaniu sortimentu, je ale nevyhnutné aj vyraďovať nevýkonné produkty. To nám umožní získať priestor a finančné prostriedky potrebné na nový sortiment s vyššou obrátkou, čo sa následne pretaví do vyšších výnosov.

Zníženie doby splatnosti pohľadávok

Doba splatnosti pohľadávok v podstate predstavuje priemernú dobu, počas ktorej financujeme, spravidla bezúročne (predajom tovarov a služieb), našich odberateľov. Čím je tento ukazovateľ nižší, tým menej zdrojov na financovanie pohľadávok firma potrebuje. V záujme podniku, teda je, aby sme za predaj našich produktov dostali zaplatené čo najrýchlejšie. To umožňuje podniku pružnejšie reagovať na potreby trhu (pravidelné zásobovanie, inovovanie portfólia) a tiež splácať svoje záväzky.
Čím rýchlejšie sa peniaze v celom distribučnom procese točia, tým menej problémov musia jeho jednotlivé časti riešiť. Rast tržieb, znižovanie a správne riadenie zásob a nastavenie si efektívnej spolupráce s dodávateľmi a odberateľmi je cesta, ktorá dokáže podniku zabezpečiť stabilnú finančnú situáciu. Lebo bez peňazí, podnik skôr či neskôr zanikne.

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.