Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.simplicityconsulting.sk. Prevádzkovateľom stránky je spol. Simplicity consulting s.r.o., Elektrárenská 1/12361, 83104 Bratislava.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame:

Informácie pre dotknutú osobu
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)
Prevádzkovateľ:
Názov: Simplicity consulting s.r.o.
Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 50 591 118
Účel spracúvania osobných údajov. Kontaktný formulár na internetovej stránke
Právny základ spracúvania. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnená osoba prevádzkovateľa.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej
určenie.
2 roky
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odošle kontaktný formulár, jej osobné údaje prevádzkovateľ musí spracúvať.
Účel spracúvania osobných údajov. Odosielanie newsletterov
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Súhlas dotknutej osoby – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Oprávnený záujem predstavuje informovanie zákazníkov o nových produktoch, o nových témach, nových informáciách, akciách a oznamoch, ktoré môžu byť pre zákazníka dôležité.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnená osoba prevádzkovateľa, poskytovateľ webového priestoru.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej
určenie.
2 roky
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov
zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.
Účel spracúvania osobných údajov. Cookies a základný prehľad o návštevnosti stránok.
Právny základ spracúvania. Oprávnený záujem prevádzkovateľa – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania. Uľahčenie používania našich webových stránok eshopu využívaním cookies.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnená osoba prevádzkovateľa, poskytovateľ analytického softwaru Google Analytics, poskytovateľ webového priestoru.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Počas celej doby trvania účelu, max. 2 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
Účel spracúvania osobných údajov. Účtovná agenda
Právny základ spracúvania. Zákonná povinnosť – čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnená osoba prevádzkovateľa, sprostredkovateľ, ktorý zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy, daňový úrad.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie. 10 rokov
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia
takýchto údajov.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.
Účel spracúvania osobných údajov. Objednávky vrátane reklamačného konania.
Právny základ spracúvania. Zmluva/objednávka so zákazníkom – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov. Oprávnená osoba prevádzkovateľa. Doručovania spoločnosť. Poskytovateľ webového priestoru, na ktorom je eshop prevádzkovaný.
Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej
určenie.
Počas celej doby trvania účelu, max. 3 roky po poslednej objednávke zákazníka.
Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15), (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • výmaz osobných údajov – právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
  • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu – prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ. Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.