Ako zautomatizovať objednávanie a distribúciu tovaru? Objavte Stock-M…

Riadenie zásob je jeden z najdôležitejších procesov prebiehajúcich vo firme. Kvôli priamemu dopadu na financie a samotný Cash-Flow firmy, sa skutočne nevypláca tento fakt podceniť. Pretože v prípade, že riadenie zásob a sortimentu nie je pod kontrolou, dopady zvyknú byť fatálne.

Napriek tomu, stále aj v dnešnej dobe, si veľa firiem myslí, že riadiť zásoby zvládnu aj manuálne, intuitívne alebo na základe jednoduchých priemerov. Tento alarmujúci fakt dokazujú aj nasledujúce štatistiky z USA. Na Slovensku som na žiadne štatistiky nenarazil, ale na základe našich skúsenosti predpokladám, že v Česko-Slovenskom regióne je situácia ešte omnoho horšia.

 • 46% malých alebo stredne veľkých firiem (SMB) nevyužíva žiadne sofistikované nástroje na riadenie zásob a riadia zásoby prevažne manuálne a intuitívne
 • 24% malých firiem riadi zásoby metódou pero-papier
 • Vo veľkých firmách je to podobné – priemerná presnosť odhadov predaja (Forecast Accuracy) v USA v Retail biznise bola 63%!!! Práve nízka presnosť odhadov predaja je považovaná za hlavný faktor výpadkov tovaru, nárastu skladovacích nákladov z dôvodu držania veľkého množstva nevýkonných produktov na skladoch a znížený servis level
 • 46% problémov v sklade je spôsobených ľudským faktorom
 • Jeden z TOP dôvodov neúspechu nových firiem je, že nemanažujú svoje zásoby (alebo ich nemajú pod kontrolou)

Dobrá správa, ale je, že:

 • Vďaka nástrojom zameraným na zvýšenie vizibility a kontroly v riadení zásob a systematickou a procesnou prácou s jednotlivými (najmä kľúčovými) produktami, je možné zvýšiť presnosť riadenia zásob z 63% na 95%!
 • 75% opýtaných profesionálov pohybujúcich sa v oblasti Supply Chain, cíti absolútnu nevyhnutnosť zlepšiť fungovanie a procesy v oblasti riadenia zásob a sortimentu
 • Vďaka zavedeniu efektívnych nástrojov na riadenie zásob a sortimentu dosiahli firmy zníženie úrovne zásob až o 35% bez negatívneho dopadu na dostupnosť tovaru a zvýšenie servis levelu o 65%!

V dôsledku týchto alarmujúcich čísel a ďalších štatistík, množstvo firiem začalo hľadať riešenia, ktoré by im pomohli zefektívniť proces riadenia zásob.

Jednotlivé štatistiky, čísla a odporúčania potvrdzujú fakt, že v post-covidovom období mať kvalitný systém na riadenie zásob a sortimentu je absolútna nevyhnutnosť.

A my vám predstavíme špičku v tomto obore. Profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu Stock-M.

PROFESIONÁLNY SOFTVÉR NA RIADENIE ZÁSOB STOCK-M

Stock-M je profesionálny softvér na riadenie zásob a sortimentu, ktorý pomáha firmám efektívnejšie riadiť celý tok zásob v systéme.

Táto optimalizácia zahŕňa celý dodávateľsko-odberateľský reťazec, od nákupu tovaru alebo surového materiálu od externých dodávateľov, cez distribúciu, doplňovanie a optimálnu alokáciu tovaru z centrálneho skladu na jednotlivé prevádzky či regionálne sklady, až po optimalizáciu riadenia zásob, sortimentu, surového materiálu, individuálne na každom jednom produkte, prevádzke či sklade.

POZOR – Stock-M však nie je iba softvér.

Je to automatizovaný koncept na riadenie zásob a sortimentu. Stock-M je navrhnutý a vytvorený na základe manažérskej metodológie Teórie obmedzení (Theory of Constraints – TOC).

Stock-M využíva jednotlivé procesy pravidlá, nástroje, metódy a teoretické základy konceptu TOC a následne ich automatizuje a pretavuje do praxe.

Vďaka jasným pravidlám, konceptu, procesom a nástrojom Stock-M výrazne zjednodušuje celý manažment zásob, automatizuje jednotlivé činnosti – od objednávania tovaru, riadenia zásob, prepočet jednotlivých úrovni zásob – automatizuje jednotlivé procesy, či prácu so sortimentom.

ČO SÚ HLAVNÉ CIELE A BENEFITY STOCK-M?

Dynamický Buffer Management (DBM)

Využíva nástroje, ktoré boli vytvorené na to, aby eliminoval nedostatky ostatných nástrojov využívaných na riadenie zásob (či už je to MIN-MAX, EOQ, či štatistické forecasty) a dokázal okamžite reagovať na aktuálne zmeny (v predaji či v spoľahlivosti dodávateľov). Kľúčovým nástrojom a kostrou celého systému Stock-M je kontrolný mechanizmus na riadenie zásob – DYNAMICKÝ BUFFER MANAGEMENT (DBM).

Okrem DBM, Stock-M využíva množstvo ďalších nástrojov, ktoré vychádzajú z konceptu TOC. Tie rovnako tak slúžia na to, aby ste boli schopní okamžite reagovať na zmeny, a aby sa celý proces riadenia zásob a sortimentu zefektívnil a zautomatizoval. Využíva na to ďalšie nástroje ako:

 • Agregácia zásob na centrálnom sklade
 • Úprava frekvencie objednávania, pravidelné a systematické objednávanie, v presne stanovených termínoch
 • Pull systém distribúcie a alokácie tovaru na jednotlivé prevádzky
 • Nastavenie procesov – riadenia noviniek, vyraďovanie nevýkonných produktov, riadenie sezón a cenových akcií, množstevné nákupy, alternatívy, rezervácie, časové rezervácie, práca s dodávateľmi
 • Kategorizácia a systematická práca so sortimentom

Tieto nástroje sú kompletne aplikované v Stock-M, vďaka čomu sa rýchlo dosahujú okamžité, ako aj dlhodobé výsledky.

Rýchla reakcia

Zabezpečiť rýchlu reakciu na zmeny, či už v predaji, v spoľahlivosti dodávateľa, zmeny na strane odberateľov, či na trhu. Rýchla reakcia na zmeny je super-dôležitá charakteristika, ak chcete zlepšiť riadenie zásob vo firme. Vďaka rýchlej reakcii na zmeny, systém jasne definuje, čo máte objednávať, kedy máte objednávať a v akom množstve, aby ste predišli výpadkom tovaru. A na druhej strane jasne definuje, čo netreba objednávať, aby ste negenerovali zbytočné, nepredajné zásoby.

Automatizácia riadenia zásob

Stock-M neustále sleduje, či máte vybalansované zásoby s vašim aktuálnym predajom, a to pri každom jednom produkte a na každom jednom sklade či obchode. Následne, pri produktoch, kde nie sú zásoby vybalansované, automaticky zvyšuje alebo znižuje úroveň zásob (Buffer). Aby vaše produkty ochránil pred výpadkami alebo generovaním pomaly točiacich sa produktov.

Odbremenenie ľudí

Odbremeniť ľudí od prácneho, často manuálneho a intuitívneho objednávania – objednávky sú automaticky generované na základe presne stanovených frekvencií objednávania a plánov dodania. Cieľom je, aby vaši ľudia nesuplovali objednávkový systém, ale aby prinášali do firmy vyššiu pridanú hodnotu. Nechajte robiť stroj, čo vie stroj robiť lepšie, rýchlejšie a presnejšie. A nechajte ľudí robiť to, v čom sú lepší ako stroj => predávať, riadiť sortiment, hľadať novinky, včasne riešiť problémy s nevýkonnými produktami, vyboxovať si lepšie podmienky a vzťahy s dodávateľmi či odberateľmi.

Kontrola

Zvýšiť kontrolu nad celým tokom zásob a zvýšiť vizibilitu nad vašimi skladovými zásobami.

Vybalansované zásoby

Vybalansovať zásoby, s cieľom prestať generovať ležiaky, utápať peniaze v nevýkonných produktoch, znížiť skladové, variabilné náklady a zlepšiť Cash-Flow a na druhej strane v maximálnej možnej miere eliminovať výpadky tovaru s cieľom zvyšovať predaje, zisky a servis level.

Systematická práca so sortimentom

Zabezpečiť systematickú a procesnú prácu so sortimentom – Stock-M automaticky kategorizuje sortiment, čím výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje prácu s produktami. Identifikuje produkty, ktoré sú dôležité a na druhej strane produkty, ktorých je potrebné sa začať zbavovať. Pomáha identifikovať výkonnosť noviniek, správnosť nastavení sezón či cenových akcii. Poskytuje okamžité informácie o vašich produktoch, aby ste sa vedeli rýchlo rozhodovať. Stock-M má v sebe integrované jednotlivé moduly a nástroje na riadenie cenových akcií, sezónnych produktov, riadenie alternatív, deaktivovanie nevýkonných produktov, Category management modul, Modul na riadenie expirácií – pre firmy s rýchlo-obrátkovým sortimentom či Intervalovú analýzu na sledovanie výkonnosti produktov počas a mimo sezóny.

Finančné zdravie firmy

Sledovať finančné zdravie vašej firmy – automatizovane generované reporty, zamerané na sledovanie finančného zdravia vašej firmy. Na základe pár konkrétnych metrík a trendov dokážete kontrolovať, či idete správnym smerom alebo nie.

Stock-M nepoužíva na doplňovanie zásob forecasty, ale kontrolný mechanizmus na riadenie zásob Dynamický Buffer Management.

ČO JE PROBLÉM FORECASTU?

Problém forecastu je, že viac ako na to, čo sa deje teraz, sa pozerajú na to, čo sa dialo v minulosti. A práve kvôli tomu, nedokážu okamžite a adekvátne reagovať na aktuálne zmeny. A práve táto neschopnosť okamžite reagovať spôsobuje, že odhady predaja a následné nákupy tovaru a riadenie zásob sú nepresné.

Bohužiaľ, aj pri veľkej snahe zlepšiť presnosť forecastu, platí fakt, že nedokáže okamžite reagovať na zmeny. A táto nepresnosť a neschopnosť forecastov okamžite reagovať na zmeny spôsobuje výpadky rýchloobrátkových produktov a nadzásoby pomaly točiacich sa produktov na miestach predaja.

Prečo sú odhady predaja nepresné a čo negatívne vám to spôsobuje nájdete detailne popísané v tomto článku.

Stock-M ako riešenie problémov v nákupe a riadení zásob

Vzhľadom na dynamicky meniaci sa trh v posledných rokoch, je rýchla reakcia na zmeny kľúčom k úspechu. A to nie len v riadení zásob a sortimentu, ale výkonnosti celej firmy.

Preto, ak chcete dostať riadenie zásob pod kontrolu, je nutné zabezpečiť 2 dôležité veci.

 • Mať nástroj, vďaka ktorému budete schopní rýchlo reagovať na zmeny
 • Mať k dispozícii nástroj, ktorý zabezpečí kontrolu nad tým, čo sa deje vo vašom sklade, s vašimi zásobami, sleduje výkonnosť vašich produktov, spoľahlivosť vašich dodávateľov či rýchlu reakciu na správanie sa vašich odberateľov

Stock-M je výnimočný softvér, vybudovaný na silnom koncepte TOC, využívajúc unikátne nástroje, ktoré pomáhajú zjednodušovať ľudom a firmám prácu so zásobami a sortimentom.

A keďže spôsob, akým riadite zásoby, má priamy dopad na fungovanie celej vašej firmy, v konečnom dôsledku zabezpečuje bezproblémový chod celej vašej firmy, zdravý rast a konkurenčnú výhodu na veľmi dlhé obdobie.

V ďalších článkoch sa na Stock-M detailne pozrieme. Rozoberieme si postupne jednotlivé nástroje a ako vám dokážu zjednodušiť život.

Ak sa vám, ale nechce čakať, kliknite na tlačítko nižšie, dohodnime si spolu online prezentáciu a radi vám kľúčové nástroje a samotný Stock-M predstavíme.

Súvisiace články

ING. MGR. Tomáš Vradian
Tomáš Vradian
vradian@simplicityconsulting.sk

Tomáš je vo firme už dlhú dobu a je kľúčovým členom nášho tímu. Rieši všetko s chladnou hlavou a len veľmi ťažko ho niečo odradí od cieľa. Na jeho zodpovednú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť. V prípade akýchkoľvek otázok ho neváhajte kontaktovať.